Photo's Photo's1 Photo's2  Photo's3  Photo's4  Photo's5  Photo's6  Photo's7

Email Sam Davidson

Davidson Births 1553-1854  Mauchline

 

Links Year Surname Forename Parent Names Sex Parish
  10th Jun 1852 Davidson Agnes John Davidson/Mary Dalrymple F Mauchline
Davidson Births 29th Sep 1835 Davidson Alexander John Davidson/Sarah Wallace M Mauchline
Births 1553-1854 Dailly 6th May 1850 Davidson Alexander Boyd John Davidson/Mary Dalrymple M Mauchline
Births 1553-1854 Dairsie 2nd Apr 1848 Davidson David John Davidson/Mary Dalrymple M Mauchline
Births 1553-1854 Kelso 28th Apr 1843 Davidson George John Davidson/Mary Dalrymple M Mauchline
Births 1553-1854 Kirkoswald 15th Jun 1845 Davidson Jane John Davidson/Mary Dalrymple F Mauchline
Births 1553-1854 Mauchline 4th Jun 1854 Davidson John John Davidson/Mary Dalrymple M Mauchline
Births 1553-1854 Rutherglen 19th Nov 1833 Davidson Margaret John Davidson/Sarah Wallace F Mauchline
Births 1553-1854 St Andrews St leonard 25th Mar 1827 Davidson Robert Robert or John Davidson/Sarah Wallace M Mauchline
Scotland Births 18th Jan 1829 Davidson Robert John Davidson/Sarah Wallace M Mauchline
Births Scotland 5th Nov 1838 Davidson Sarah John Davidson/Sarah Wallace F Mauchline
Davidson Deaths 15th Mar 1831 Davidson William John Davidson/Sarah Wallace M Mauchline
Deaths 1855-1929 Ayr            
Deaths 1855-1954 Dailly            
Deaths 1855-1954 Maybole            
Deaths 1855-1954 Roxburgh            
Davidson Marriages            
Marriage 1553-1854 Ayr            
Marriage 1553-1854 Coylton            
Marriage 1553-1854 Dailly            
Marriage 1553-1854 Dairsie            
Marriage 1553-1854 Kelso            
Marriage 1553-1854 Kirkoswald            
Marriage 1553-1854 Ladykirk            
Marriage 1553-1854 St Andrews St Leonard            
Marriage 1855-1927 Carluke            
Marriage 1855-1929 Ayr            
Marriage 1855-1929 Dailly            
Marriage 1855-1929 Maybole            
Davidsone Births            
             
             
Davidsone Marriages            
             
Davidson Tree            
Mom & Dad Davidson            
Wee Granny            
Pattison Marriages            
Pattison  Marriages 1855-2009  Lanarkshire            
Campbell  Marriages            
Campbell  Marriages 1855-2009 Calton            
             
             
 

Copyrightę 2009 Sam Davidson Family Tree

Sam Davidson 2009